InvestorsAmit Singhal
Neeraj Arora
Vijay Shekhar Sharma
Marco Argenti
Anil Godhwani
Bharat Vasan
Dr. Shriram Nene
Esther Dyson
Gautam Godhwani
Kanwaljit Bombra
Madhuri Dixit-Nene
Mahesh Samat
Mike Mcnamara
Prashant Gulati
Sanjay Parthasarthy
Sanjay Vaswani
Steve Luczo
Taher Khorakiwala
Vijay Vashee
S.Somasegar
Rajan Anandan
Deepak I.Shadadpuri