Board Of DirectorsBala Deshpande
Amit Singhal
Alex Yao
Pravin Gandhi
Vishal Gondal

Investors


New Enterprise Associates
Cheetah Mobile
GWC
DSG
Ilkka Paananen
Pravin Gandhi
Amit Singhal
Neeraj Arora
Vijay Shekhar Sharma
Marco Argenti
Anil Godhwani
Bharat Vasan
Dr. Shriram Nene
Esther Dyson
Gautam Godhwani
Kanwaljit Bombra
Mahesh Samat
Mike Mcnamara
Prashant Gulati
Sanjay Parthasarthy
Sanjay Vaswani
Steve Luczo
Taher Khorakiwala
Vijay Vashee
S.Somasegar
Rajan Anandan
Deepak I.Shadadpuri